alivireysADHD haastaa vanhemmuutta monin tavoin. ADHD:n oireet, kuten keskittymisvaikeudet, impulsiivisuus, unohtelu ja alhainen turhautumisen sietokyky, voivat vaikuttaa vanhemman kykyyn hoitaa päivittäisiä tehtäviä, kommunikoida tehokkaasti ja olla johdonmukainen kasvatusmenetelmissä.

ADHD voi haastaa vanhemmuutta seuraavilla tavoilla:

  1. Johdonmukaisuuden puute
  2. Organisointiongelmat
  3. Lyhytjännitteisyys ja turhautuminen
  4. Unohtelu
  5. Impulsiivisuus
  6. Keskittymisvaikeudet
  7. Väsymys ja ylikuormitus
  8. Sosiaaliset haasteet

Johdonmukaisuuden puute:

ADHD neurokirjoisella vanhemmalla voi olla vaikeuksia johdonmukaisten sääntöjen asettamisessa ja niiden noudattamisessa, mikä voi aiheuttaa sekaannusta ja epävarmuutta lapsille. Vanhempi voi sopia sääntöjä lapsen kanssa ja unohtaa asian sen jälkeen kokonaan.

Vanhemmat, joilla on ADHD, voivat kuitenkin oppia strategioita ja tekniikoita, jotka auttavat heitä hallitsemaan ADHD:n haasteita ja parantamaan vanhemmuustaitojaan. Tärkeää on hakea tarvittaessa tukea ja ohjausta kuten perheterapiaa ja sopeutumisvalmennuksia, joissa opetellaan käyttämään erilaisia työkaluja ja resursseja. Näiden työkalujen käyttö auttaa järjestämään arkea ja vahvistamaan vanhemman ja lapsen välistä suhdetta.

Menneisyys vaikuttaaOrganisointiongelmat

ADHD voi vaikeuttaa aikataulujen hallintaa ja päivittäisten rutiinien ylläpitämistä, mikä on tärkeää lasten turvallisuuden ja ennakoitavuuden tunteen kannalta. Osa ADHD neurokirjoisista on ratkaissut organisoinnin haasteensa siten, että heillä on jokainen asia ylhäällä joko puhelimessa tai kalenterissa ja tätä aikataulua seurataan tarkasti. Osa ADHD neurokirjoisista ahdistuu tiukoista aikatauluista ja asioiden kirjaamisesta jonnekin. Keskittymishaasteiden vuoksi paljon asioita menee sekaisin ja unohtuu tämän vuoksi.

Lyhytjännitteisyys ja turhautuminen

ADHD neurokirjoinen vanhempi saattaa turhautua nopeasti ja menettää malttinsa, mikä voi johtaa tehottomaan tai epäjohdonmukaiseen kurinpitoon. Lapsi voi oppia pelkäämään vanhemman epäjohdonmukaista toimintaa ja vahvaa tunneilmaisua, vaikka vanhemman tarkoitus ei olisi olla pelottava. Tällainen vahva tunneilmaisun malli on voitu oppia jo lapsuuden kodissa, eikä vanhempi tiedä muunlaisesta tavasta. Tällöin voidaan puhua jo ylisukupolvisesta toimintamallista, joka jatkuu sukupolvelta toisella ellei sitä tietoisesti katkaista mm. perheterapian avulla.

Unohtelu

ADHD:n aiheuttama unohtelu voi johtaa tärkeiden tapahtumien, kuten vanhempainiltojen tai lasten lääkärikäyntien, unohtamiseen. Moni ADHD neurokirjoinen kuvaa unohtelun tahattomuutta siten, että asiaa ei vain kykene enää palauttamaan mieleen edes pian informaation jälkeen. Tämän vuoksi asioiden monikanavainen viestintä on tärkeää ADHD neurokirjoisten vanhempien kanssa. Asian voi palauttaa mieleen moneen kertaan. Toki on myös tärkeää, että vanhempi opettelee järjestelmän, joka auttaa asioiden muistamista.

Impulsiivisuus

Impulsiiviset päätökset voivat aiheuttaa epäjohdonmukaisuutta vanhemmuudessa ja sekoittaa lapsen käsitystä siitä, mitä häneltä odotetaan. Vanhemman ideat ja ideaalit voivat vaihdella impulsiivisuuden vuoksi nopeastikin. Kun näin tapahtuu vanhempi saattaa odottaa lapselta aivan toista kuin mitä hän odotti ennen kuin uusi idea ja ideaali on vallannut vanhemman mielen. Mitä impulsiivisempi vanhempi on sitä nopeammalla tahdilla muutoksia elämässä tapahtuu ja muutoksesta tulee lapselle tuttu ja turvallinen toistuva asia elämässä.

Keskittymisvaikeudet

ADHD neurokirjoisen vanhemman voi olla vaikea keskittyä lapsen tarpeisiin, mikä johtaa siihen, että lapsi tuntee itsensä kuulemattomaksi tai näkymättömäksi. Vanhemman ajatukset pyörivät omilla ajatuskuluilla eikä hän pysty keskittymään kuulemaan lapsen viestiä.

Väsymys ja ylikuormitus

ADHD:n hallinta vaatii paljon energiaa. Mitä enemmän elämässä on muuttuvia tekijöitä, sitä suurempi riski on, että ne johtavat väsymykseen ja ylikuormitukseen. Nämä puolestaan vaikuttavat vanhemman kykyyn vastata lapsen tarpeisiin. Mitä uupuneempi ja väsyneempi vanhempi on, sitä vähemmän hänellä on voimavaroja olla läsnä ja tunnetasolla turvallinen aikuinen lapselle. Osa ADHD neurokirjoisista vanhemmista jaksaa olla läsnä ja saatavilla lapsilleen, laittaen sivuun omasta itsestä huolehtimisen omien voimavarojen vähäisyyden vuoksi.

Sosiaaliset haasteet

ADHD voi vaikuttaa vanhemman sosiaalisiin taitoihin, mikä voi vaikeuttaa vanhempien sekä vanhempi-lapsi välistä kommunikaatiota ja yhteistyötä. Kaikkien näiden edellä lueteltujen haasteiden auttamiseksi perheterapia on tutkitusti vaikuttava hoitomuoto perheenjäsenten hyvinvointia edesauttamaan.

Blogitekstin kirjoittaja

Ritva Huusko

Perheterapeutti, psykoterapeutti