Viisi tekijää, jotka saavat aikaan mustasukkaisuutta parisuhteessa.

Viisi tekijää, jotka saavat aikaan mustasukkaisuutta parisuhteessa. Mustasukkaisuus syntyy usein joukosta erilaisia tekijöitä, ja se voi olla seurausta niin yksilöllisistä psykologisista mekanismeista kuin myös sosiaalisista ja kulttuurisista vaikutteista. Tässä on muutamia yleisiä tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa mustasukkaisuuden syntymiseen:

  1. Turvattomuuden tunne
  2. Omistushalu ja kontrollitarve
  3. Menetyksen pelko
  4. Rikottu omanarvontunto
  5. Aiemmat kokemukset

Turvattomuuden tunne

Mustasukkaisuus saattaa juontua perustavanlaatuisesta turvattomuuden tunteesta. Yksilö, joka kokee olonsa epävarmaksi tai epäilee omaa arvoaan, saattaa reagoida voimakkaasti uhkaan menettää kumppani tai läheinen henkilö.

Omistushalu ja kontrollitarve

Joillakin ihmisillä voi olla voimakas halu kontrolloida toisen henkilön käyttäytymistä tai elämää, ja mustasukkaisuus voi juontaa juurensa tästä halusta hallita toisen käyttäytymistä ja sitoutumista. Osa omistushalusta ja kontrollitarpeesta voi olla persoonaan liittyvä ominaisuus, jota elämänkokemukset ovat vahvistaneet.

On tärkeää ymmärtää persoonallisten ominaisuuksien vaikutus mustasukkaisuuteen, sillä kaikkea kontrollintarvetta ei esimerkiksi voida hoitaa pois. Aina jokaisessa asiassa on myös realiteetti, että me ihmiset emme muutu eri persooniksi hoidon ja prosessoinnin myötä. Kumppanin päätettäväksi jää, sietääkö hän toisen kontrollin tarvetta, kun tietynlaisen persoonan kanssa eläessä se mitä todennäköisimmin on osa elämää lopun ikää.

Menetyksen pelko

Mustasukkaisuus voi olla reaktio pelkoon menettää rakastettu henkilö tai pelkoon tulla hylätyksi. Traumaattiset kokemukset menetyksistä tai hylkäämisestä voivat lisätä tätä pelkoa.

Rikottu omanarvontunto

Yksilö, jolla on rikottu omanarvontunto ja sitä myöten omaan arvoon kohdistuu epäilyksiä ja epävarmuutta, yksilö saattaa tuntea olonsa uhatuksi tai epävarmaksi kumppaninsa suhteen ja reagoida tähän mustasukkaisuudella.

Tämä saa usein aikaan sitä, että yksilö vertailee itseään muihin. Ympäristön odotukset ja vertailu muihin voivat lisätä mustasukkaisuuden tunnetta. Jos yksilö vertaa itseään jatkuvasti muihin ja pelkää, ettei ole tarpeeksi hyvä tai houkutteleva, mustasukkaisuus kasvaa, kun elämää tarkistelee oman epävarmuuden lävitse.

Jos suhteessa on lapsia, rikotusta omanarvontunnosta tulee sukupolvinen ketju. Vanhempien riitely saa aikaan turvattomuuden tunnetta, jonka vuoksi lapselle muodostuu turvaton kiintymyssuhde ja rikottu omanarvontunto.

Tämän vuoksi parisuhteessa, jossa on mustasukkaisuutta ja lapsia, mustasukkaisuutta kannattaa hoitaa ja pyrkiä tasapainottamaan elämä. Näin sukupolvinen turvaton kiintymyssuhde voidaan katkaista. Hyvä apu tilanteeseen on perheterapia. Vanhemmat aloittavat ensin oman parisuhteen ongelmien työstämisen ja tilanteen rauhoituttua siirrytään työstämään kiintymyssuhteita turvallisemmaksi koko perheessä.

Aiemmat kokemukset

Aiemmat pettymykset tai pettämiset voivat jättää jälkensä ja tehdä henkilöstä herkemmän mustasukkaisuuden tunteille tulevaisuudessa. Nämä mustasukkaisuuden tunteet ovat loogisia seuraamuksia elämän realiteettien vuoksi. Ja siksi on tärkeää työstää aiemmissa suhteissa kokemaansa pettymyksiä ja pettämistä, jotta turvallisessa suhteessa voi kokea olevansa aidosti turvassa rikkovalta käytökseltä.

On tärkeää huomata, että mustasukkaisuus ei AINA ole rationaalinen tai perusteltu reaktio, ja se voi johtaa haitalliseen käyttäytymiseen ja suhteiden kärsimiseen. Siksi on tärkeää tunnistaa mustasukkaisuuden juuret ja työskennellä sen kanssa rakentavasti, jotta se ei hallitse liikaa ihmissuhteita. Pari- tai perheterapia voi olla hyödyllinen tapa käsitellä mustasukkaisuutta ja sen taustalla olevia tekijöitä.

Perheterapia varsinkin niissä tilanteissa, joissa suhteessa on lapsia. Mustasukkainen käyttäytymismalli ja sen aikaansaamat riidat vaikuttavat lapsiin ja heidän hyvinvointiinsa, aivan yhtä lailla kuin nämä asiat vaikuttavat parisuhteen osapuolten hyvinvointiin. Kun systeemin yksi osa nilkuttaa perheessä, vaikuttaa se jokaisen perheenjäsenen hyvinvointiin.

Jos haluat saada lisää tietoa omanarvontunnosta ja sen vaikutuksista elämään Tilaa itsellesi maksuton Omanarvontunto -opas. Liityt samalla Omanarvontunto sähköpostilistalle, saat viikottain viikkokirjeen aiheesta ja saat ilmoituksen sähköpostiisi, kun uusia omanarvontunto -tapahtumia tai julkaisuja on luvassa.