Pariterapian hyödyt ja aikaansaamat muutokset. Pariterapia on erittäin laaja käsite, ja siitä saatavat hyödyt riippuvat pitkälti prosessin kestosta, asiakkaiden panostuksesta sekä terapiassa käsiteltävistä asioista.

Pariterapian hyötyjä ovat:

 • Parisuhteessa nousevia epämiellyttäviä tunteita oppii käsittelemään

  Pariterapian hyödyt ja aikaansaamat muutokset

 • Vuorovaikutuksen perustaitojen oppiminen
 • Opitaan ajatukseen työn tekemisestä parisuhteen eteen
 • Erillisyydestä yhteyteen
 • Läheisriippuvuudesta  terveeseen yhteyteen
 • Tunteiden sanoittaminen
 • Lisääntynyt lempeys
 • Rajat
 • Syyllisyyden tunteen vähentyminen
 • Parisuhde on yhteinen projekti
 • Uusien toimintamallien rakentaminen

Parisuhteessa nousevia epämiellyttäviä tunteita oppii käsittelemään

Parisuhteessa toisen voi olla vaikea sietää puolison tunteita, tai ehkä oikeammin tunneilmaisua. Kun erilaisia tilanteita analysoidaan ja avataan syvemmin terapiaprosessin aikana, puolisot löytävät ymmärryksen toistensa tunneilmaisuun.

Pariterapiaprosessissa pyritään lisäämään ymmärrystä siitä, että kaikki tunneilmaisut ei aina kohdistu puolisoon. Puoliso voi olla vihainen jostakin muusta asiasta, joka ei liity millään tavalla toiseen puolisoon. Kun on tällaiset kuormittavat tilanteet opitaan huomaamaan ja terapiassa opitaan uusia tapoja ilmaista omia tunteitaan, tulee parisuhteeseen vapaus tuntea omat tunteensa.

Jos lupaa omien tunteiden tuntemiseen ei ole, hankalia tunteita pyritään välttämään. Hankalina koetut tunteet painetaan alas, eikä niitä ilmaista. Tunteet eivät näin toimien kuitenkaan häviä, vaan ne etsivät muun reitin tulla näkyville. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että kaikki tunteet olisi mahdollista ilmaista.

Pariterapiassa opetellaan sietämään ja tunnistamaan tunteita. Kun erilaisilla tunteilla on mahdollisuus tulla esiin, voidaan niistä puhua ja löytää itseään loukkaavat asiat. Näin esteet parisuhteen läheisyydelle puretaan vähitellen pois.

 

Vuorovaikutuksen perustaitojen oppiminen

Jos kaikkia tunteita ei ole tilaa näyttää, parisuhteen muodostuu kieroutunut vuorovaikutus. Kun vuorovaikutus kieroutuu, sen tervehtyminen vaatii aikaa ja syiden löytämistä. Eli parisuhteen vuorovaikutuksen epäterveet mallit pitää purkaa pois ja niiden tilalle tulee opetella hyvinvointia tukeva vuorovaikutus.

Vanhojen pahoinvointia tuovien vuorovaikutusmallien poisopettelu ottaa aikaa, samoin uudenlaisen mallin opettelu. Siksi on tärkeää, että pariterapiaprosessi on riittävän pitkä.

Opitaan ajatus työn tekemisestä parisuhteen eteen

Parisuhdetta voidaan pitää itsestäänselvyytenä, eikä sen eteen olla välttämättä vuosiin tehty mitään. Parisuhde, niin kuin mikä muukin suhde tarvitsee puhumista ja läsnäoloa voidakseen kehittyä läheiseksi ja turvalliseksi. Hyvinvoiva parisuhde vaatii, että puolisoilla on kahdenkeskistä aikaa toisilleen ja aikaa käsitellä myös hankalilta tuntuvia asioita.

Usein elämän ruuhkavuosina kahdenkeskistä rauhallista aikaa on vaikeaa järjestää. Mutta parisuhde on perheen ydin ja siksi ytimen hyvinvoinnin hoitaminen on ensiarvoisen tärkeää. Kun ydin on kunnossa, on perheenjäsenten hyvinvointi todennäköisemmin turvattu. Jos ydin eli parisuhde on toimimaton tai pahoinvointia aikaansaava, se luo pahoinvointia koko perheeseen.

Erillisyydestä yhteyteen

Jos parisuhteen hoitoon ei varata aikaa eikä tilaa, suhteen läheisyys häviää. Puolisot kasvavat vähitellen erilleen. Erillisyys parisuhteessa voi kehkeytyä liialliseksi, jos kaikki asiat ovat puolisoiden omia, eikä mikään asia ole jaettua. Tämän vuoksi arkisten asioiden yhdessä tekeminen on tärkeää.

Kotitöitä tehdessä voi tulla riitaa, miten asioita pitäisi tehdä. Mutta jos puolisot suostuvat riitelemään nämä pienet ja tyhmiltäkin tuntuvat riidat, heidän läheisyytensä kasvaa, kun asiat pyritään ratkaisemaan kunnioittaen ja arvostaen.

Parisuhteeseen on useimmiten ryhdytty sen vuoksi, että olisi kumppani jonka kanssa asioita voisi jakaa. Pariterapiassa etsitään tapoja miten voi rakentaa kadotettua yhteyden tunnetta puolisoon.

Läheisriippuvuudesta terveeseen yhteyteen

Joissakin parisuhteissa taas ei tervettä erillisyyttä ei ole suhteen alkuhuuman jälkeen päässyt muodostumaan. Tähän suurin syy on hyljätyksi tulemisen pelko. Kun pelko ohjaa puolisoiden toimintaa, parisuhteen päätökset pyritään tekemään toista miellyttäen. Pidemmän päälle tämä malli saa puolisot turhautumaan, sillä puolison kautta asian ajatteleminen saa aikaan omien tarpeiden hylkäämisen.

Valitettavan usein läheisriippuvuudesta kärsineet puolisot tulevat pariterapiaan liian myöhään kuin ajoissa ja parisuhdetta on tällöin vaikea enää pelastaa. Symbioottisen parisuhteen voi pelastaa riittävän aikaisella uuden mallin opettelulla.

Tunteiden sanottaminen

Pariterapiassa opetellaan terapiaprosessin aikana sanottamaan omia tunteita. Kun pystyy sanottamaan omia tunteita ja hieman ehkä jopa analysoimaan asioita, helpottaa tämä hankaliakin tilanteita. Kun on vaikeaa tunnistaa omia tunteita, on terapia oikea paikka tutkiskella ja makustella niitä enemmän. Ja kun oppii tunnistamaan tunteitaan, helpottaa se omaa oloa ja parantaa vuorovaikutusta.

Omien tunteiden tunnistaminen ja sanoittaminen luo pohjan omavastuiselle viestimiselle.

Lisääntynyt lempeys

Kun lempeys ja ymmärrys itseä kohtaan lisääntyy, lisää se väistämättä samaa parisuhteeseen. Puolisot oppivat terapiassa, että liiallinen kritiikki ja huoli omasta toiminnastaan ei vie tilannetta eteenpäin. Kun oppii ymmärtämään, mistä tunteet tulevat ja miten niiden kanssa voi toimia, lisääntyy lempeys ja rakkaus parisuhteessa.

Rajat

Pariterapian hyödyt ja aikaansaamat muutokset näkyvät selkeämmin kun aiemmin kerrotut osa-alueet toteutuvat parisuhteessa. Ja sitä terveemmät omat rajat puolisoilla voi kasvaa. Pariterapiaprosessin myötä puolisot oppivat asettamaan omia rajojaan paremmin sekä tunnistamaan toisen. Kun puolisot ovat tietoisia toistensa rajoista ja pystyvät sanottamaan niitä paremmin, tapahtuu vähemmän loukkaamista ja loukkaantumista.

Jos puoliso jatkuvasti ylittävät toisensa rajoja ymmärtämättään, käy  vuorovaikutus lopuksi liian kivuliaaksi. Ja lopulta se, jonka rajoja toistuvasti ylitetään suuttuu. Yleensä puoliso on toisen suuttuessa ihmeissään, sillä kun toinen ei ole sanoittanut selkeästi rajojen ylittymistä, ei toinen ole voinut sitä ymmärtää.

Mikäli puoliso ei rajojen ylittämisen sanoittamisesta huolimatta muuta toimintamallejaan, alkaa toinen osapuoli tuntemaan vihaa ja katkeroituu ajan saatossa toista kohtaan. Tämän vuoksi parisuhteessa on ensiarvoisen tärkeää oppia tunnistamaan ja kunnioittamaan sekä omia että puolison rajoja.

Syyllisyyden tunteen vähentyminen

Kun omia rajoja ja hyvinvoinnin tilaa on oppinut tunnistamaan ja sanoittamaan pystyy tunnistamaan terveen ja epäterveen syyllisyyden. Kun parisuhteen epäterve symbioottinen suhde eheytyy voi ymmärtää, että kaikki asiat ovat syy-seuraus jatkumolla eikä yhden ihmisen syy tai ansio.

Näin ylenmääräisen vastuun kantanut parisuhteen osapuoli voi nähdä, ettei kaikki ole hänen syytään tai hänen vastuullaan. Ja parisuhteessa vastuun jakautuminen pystyy alkaa tasa-arvoistumaan.

Parisuhde on yhteinen projekti

Pariterapian myötä pariskunta voi alkaa ymmärtämään, että parisuhde on yhteinen projekti ja prosessin myötä löytää enemmän asioita, joita voidaan yhdessä suunnitella ja toteuttaa. Vaikka parisuhteessa on tärkeää säilyttää omat harrastukset ja ystävät, on myös tärkeää, että pariskuntana on yhteisiä asioita eikä kaikki ole erillisiä tekemisiä.

Uusien toimintamallien rakentaminen

Pariterapian hyödyt ja aikaansaamat muutokset luovat uudenlaisia toimintamalleja aikaisempien toimimattomien mallien tilalle. Useasti pariterapiatilanteessa tulee esiin toimimaton vuorovaikutustilanne, jota yhdessä tutkimalla ja havainnoimalla päästään vähitellen ymmärtämään mistä vaikeat tilanteet kumpuavat.

Näin päästään rakentamaan uusia toimintamalleja ja harjoittelemaan, miten hankalilta tuntuvissa vuorovaikutustilanteissa voisi toimia paremmin. Kun toistoja on tarpeeksi siirtyy uusi malli arkeen. Niinpä pariterapiassa harjoitellaan hankalan vuorovaikutustilanteen muuttamista parempaan vuorovaikutukseen monia monia kertoja. Kun harjoitusta on kertynyt riittävästi, uusi malli auttaa arjen hankalissa tilanteissa.