Miten yksilöstä voi kasvaa ohutnahkainen narsisti? Ohutnahkaisen narsistin kehittyminen on monimutkainen prosessi, johon vaikuttavat monet tekijät. Narsistinen persoonallisuushäiriö on yleensä seurausta yhdistelmästä geneettisiä, biologisia ja ympäristöllisiä tekijöitä. Tässä on joitakin mahdollisia vaikuttavia tekijöitä:

 1. Geneettiset tekijät: Tutkimukset ovat osoittaneet, että persoonallisuushäiriöillä voi olla geneettinen komponentti, mikä tarkoittaa, että taipumus narsismiin voi olla perinnöllistä.
 2. Varhaiset ympäristötekijät: Lapsuuden kokemukset, kuten vanhempien liiallinen ihailu ja ylistys tai päinvastoin laiminlyönti ja kritiikki, voivat vaikuttaa narsistisen persoonallisuuden kehittymiseen.
 3. Kasvatus: Vanhempien asenteet ja käyttäytyminen voivat vaikuttaa lapsen itsetuntoon ja itsearvostukseen. Esimerkiksi ylisuojelevuus tai epärealistiset odotukset voivat edistää narsistisia piirteitä.
 4. Trauma: Lapsuuden traumaattiset kokemukset, kuten hyväksikäyttö tai vakava menetys, voivat johtaa narsistisen persoonallisuuden kehittymiseen mekanismina selviytyä kivusta.
 5. Sosiaalinen ja kulttuurinen ympäristö: Yhteiskunta, joka arvostaa ulkonäköä, menestystä ja muita pinnallisia ominaisuuksia, voi edistää narsististen piirteiden kehittymistä.

Ohutnahkainen narsisti on termi, jota käytetään kuvaamaan henkilöä, jolla on narsistisia piirteitä, mutta joka on samalla erityisen herkkä kritiikille ja hylkäämiselle. Tämä voi johtua heikosta itsetunnosta ja syvästä tarpeesta saada hyväksyntää ja ihailua muilta. Ohutnahkaiset narsistit voivat olla erityisen alttiita loukkaantumaan ja voivat reagoida voimakkaasti, jos he kokevat tulleensa kohdelluiksi epäoikeudenmukaisesti tai jos heidän odotuksiaan ei täytetä.

Geneettiset tekijät

Geneettiset tekijät, jotka voivat vaikuttaa persoonallisuushäiriöiden, kuten narsistisen persoonallisuushäiriön, kehittymiseen, ovat monimutkaisia ja niitä tutkitaan edelleen. Tässä on joitakin mahdollisia geneettisiä komponentteja, jotka voivat olla merkittäviä:

 1. Perinnöllisyys: Tietyt geenit voivat lisätä alttiutta persoonallisuushäiriöille. Jos suvussa on esiintynyt persoonallisuushäiriöitä, riski niiden kehittymiseen voi olla suurempi.
 2. Aivojen rakenteet ja toiminta: Geenit vaikuttavat aivojen kehitykseen ja toimintaan, mikä voi vaikuttaa persoonallisuuden piirteisiin. Esimerkiksi aivojen etuosan alueiden, kuten otsalohkon, toiminta voi olla yhteydessä impulssikontrolliin ja empatian kykyyn, jotka ovat usein muuttuneet narsistisessa persoonallisuushäiriössä.
 3. Neurotransmitterit: Geenit vaikuttavat myös neurotransmitterien, kuten serotoniinin ja dopamiinin, tuotantoon ja toimintaan, jotka ovat tärkeitä mielialan ja käyttäytymisen säätelyssä.
 4. Stressireaktio: Geenit voivat vaikuttaa siihen, miten yksilö reagoi stressiin, mikä voi olla tekijä persoonallisuushäiriöiden kehittymisessä.

On tärkeää huomata, että vaikka geneettiset tekijät voivat lisätä alttiutta persoonallisuushäiriöille, ne eivät yksin määritä, kehittyykö henkilöllä narsistinen persoonallisuushäiriö. Ympäristötekijät, kuten kasvatus ja kokemukset, sekä geenien ja ympäristön vuorovaikutus ovat myös tärkeitä. Lisäksi persoonallisuushäiriöiden geneettinen tutkimus on edelleen kehittyvä ala, ja uusia löydöksiä tehdään jatkuvasti.

Varhaiset ympäristötekijät

Varhaiset ympäristötekijät ovat merkittävässä roolissa persoonallisuushäiriöiden, kuten narsistisen persoonallisuushäiriön, muodostumisessa. Lapsuuden kokemukset voivat vaikuttaa lapsen itsetuntoon, itsearvostukseen ja muihin persoonallisuuden osa-alueisiin. Tässä on joitakin esimerkkejä varhaisista ympäristötekijöistä, jotka voivat edistää narsistisen persoonallisuushäiriön kehittymistä:

 1. Vanhempien liiallinen ihailu ja ylistys: Jos lapsi saa jatkuvasti ylenmääräistä ihailua ja ylistystä ilman realistista palautetta, hän ei ehkä opi arvioimaan omia kykyjään ja käyttäytymistään realistisesti. Tämä voi johtaa suurentuneeseen itsetuntoon ja odotuksiin siitä, että muutkin kohtelevat häntä samalla tavalla.
 2. Laiminlyönti ja kritiikki: Toisaalta, jos lapsi kokee emotionaalista laiminlyöntiä, hylkäämistä tai jatkuvaa kritiikkiä, hän voi kehittää suojamekanismeja, kuten narsistisia piirteitä, selviytyäkseen näistä kokemuksista. Lapsi voi oppia pitämään itseään muita parempana suojellakseen itseään alentavilta kokemuksilta.
 3. Vanhempien asenteet ja käyttäytyminen: Vanhempien oma käyttäytyminen ja asenteet voivat toimia mallina lapselle. Jos vanhemmat itse käyttäytyvät narsistisesti tai korostavat ulkoisia saavutuksia ja pinnallista menestystä, lapsi voi omaksua nämä arvot.
 4. Traumaattiset kokemukset: Traumaattiset tapahtumat, kuten fyysinen, seksuaalinen tai emotionaalinen hyväksikäyttö, voivat vaikuttaa lapsen kehitykseen ja johtaa narsistisen persoonallisuushäiriön piirteiden kehittymiseen.
 5. Perheen dynamiikka: Perheen sisäiset suhteet ja dynamiikka, kuten sisarusten välinen kilpailu, vanhempien suosiminen tai perheenjäsenten välinen riitaisuus, voivat vaikuttaa lapsen persoonallisuuden kehittymiseen.
 6. Sosiaalinen ja kulttuurinen ympäristö: Yhteiskunnan ja kulttuurin asettamat odotukset ja arvot voivat myös vaikuttaa lapsen itsearvostukseen ja itsekuvaan. Kulttuurit, jotka korostavat yksilöllistä menestystä ja kilpailua, voivat edistää narsististen piirteiden kehittymistä.

Jokainen ihminen reagoi ympäristötekijöihin yksilöllisesti, ja samat kokemukset voivat johtaa erilaisiin lopputuloksiin eri ihmisillä.

Kasvatus

Kasvatuksella on merkittävä rooli lapsen persoonallisuuden kehityksessä, ja se voi vaikuttaa myös narsististen piirteiden muodostumiseen. Vanhempien asenteet ja käyttäytyminen voivat luoda pohjan sille, miten lapsi näkee itsensä ja muut. Ylisuojelevuus voi esimerkiksi johtaa lapsen uskomukseen, että hän on muita arvokkaampi ja että hänen tarpeensa ovat tärkeämpiä kuin muiden. Tämä voi edistää narsistista itsekeskeisyyttä ja oikeutuksen tunnetta.

Epärealistiset odotukset voivat puolestaan aiheuttaa lapselle paineita suoriutua erinomaisesti kaikessa, mikä voi johtaa suorituskeskeiseen itsetuntoon. Jos lapsi oppii, että hänen arvonsa on kiinni saavutuksista tai ulkoisesta hyväksynnästä, hän voi kehittää narsistisia piirteitä, kuten ylimielisyyttä ja empatian puutetta, pyrkiessään täyttämään näitä odotuksia.

Lisäksi, jos vanhemmat itse osoittavat narsistisia käyttäytymismalleja, kuten tarvetta ihailuun, ylpeyttä omista saavutuksistaan ja halveksuntaa muita kohtaan, lapsi voi omaksua nämä mallit osaksi omaa käyttäytymistään. Lapsi voi oppia, että tällainen käyttäytyminen on hyväksyttävää ja jopa ihailtavaa.

Trauma

Traumaattiset kokemukset lapsuudessa voivat vaikuttaa merkittävästi henkilön psyykkiseen kehitykseen ja voivat olla yksi tekijä ohutnahkaisen narsismin kehittymisessä. Trauma voi aiheuttaa lapselle voimakasta psyykkistä kipua ja ahdistusta, ja selviytyäkseen tästä kivusta lapsi voi kehittää erilaisia puolustusmekanismeja.

Yksi mahdollinen puolustusmekanismi on narsististen piirteiden kehittyminen. Lapsi voi esimerkiksi alkaa korostaa omaa erityisyyttään ja tärkeyttään suojellakseen itseään lisätraumalta ja välttääkseen avuttomuuden tunteita. Tämä voi johtaa suurenneltuun itsetuntoon ja tarpeeseen tulla ihailluksi, mikä on tyypillistä narsistiselle persoonallisuudelle.

Lisäksi, jos lapsi kokee, ettei hänen tarpeitaan huomioida tai että hän on jatkuvasti alttiina kielteisille arvioille, hän voi kehittää herkkyyden kritiikille ja negatiiviselle palautteelle. Tämä ohutnahkaisuus voi ilmetä yliherkkyytenä arvostelulle ja voimakkaana reaktiona hylkäämiseen tai epäonnistumiseen.

Persoonallisuuden kehitykseen vaikuttavat monet eri tekijät, kuten genetiikka, muut ympäristötekijät ja yksilön omat kokemukset ja niiden käsittelytavat.

Sosiaalinen ja kulttuurinen ympäristö

Sosiaalinen ja kulttuurinen ympäristö voivat vaikuttaa merkittävästi yksilön persoonallisuuden kehitykseen ja erityisesti ohutnahkaisen narsismin muodostumiseen. Yhteiskunnat, jotka korostavat ulkonäköä, menestystä ja muita pinnallisia ominaisuuksia, voivat luoda paineita yksilöille olla ja näyttää tietyllä tavalla. Tämä voi johtaa siihen, että henkilöt alkavat arvostaa itseään ja muita näiden ulkoisten ominaisuuksien perusteella.

Kun yhteiskunta palkitsee yksilöitä heidän saavutuksistaan, ulkonäöstään tai varallisuudestaan, se voi kannustaa ihmisiä kehittämään narsistisia piirteitä, kuten ylimielisyyttä, itsekeskeisyyttä ja tarvetta ihailuun. Tämä voi olla erityisen voimakasta, jos yhteiskunta ei arvosta empatiaa, yhteisöllisyyttä tai syvällisempiä ihmissuhteita.

Ohutnahkainen narsismi voi kehittyä, kun henkilö on herkkä kritiikille ja hylkäämiselle, mikä voi olla seurausta siitä, että yhteiskunta asettaa korkeat odotukset ja arvostaa vain tiettyjä saavutuksia. Tällöin henkilö voi kehittää suojamekanismeja, kuten narsistisia piirteitä, suojatakseen itseään pettymyksiltä ja vahvistaakseen omaa arvoaan.

Lisäksi, jos kulttuurissa on vahva kilpailuhenki ja korostetaan yksilöllistä suoriutumista, se voi lisätä paineita osoittaa oma erinomaisuus ja vähentää kykyä kohdata omia heikkouksia tai epäonnistumisia terveellä tavalla. Tämä voi johtaa ohutnahkaisuuteen, jossa henkilö reagoi voimakkaasti pieniinkin kritiikin tai vastoinkäymisten merkkeihin.

On tärkeää huomata, että narsistinen persoonallisuushäiriö on monimutkainen ja moniulotteinen, eikä sen kehittymiseen ole yhtä ainoaa syytä. Diagnoosin voi tehdä vain pätevä mielenterveyden ammattilainen kattavan arvioinnin jälkeen.