Miten perheterapia auttaa lapsen käyttäytymisongelmissa? Kun lapsella on käyttäytymisongelmia, voi olla vaikea tietää, mistä aloittaa niiden ratkaiseminen. Perheterapia tarjoaa tehokkaan lähestymistavan, joka ei keskity pelkästään lapsen käytökseen, vaan pyrkii ymmärtämään ja hoitamaan perheen dynamiikkaa kokonaisuutena.

Perheen yhteinen matka kohti ymmärrystä

Perheterapian ytimessä on ajatus, että lapsen käyttäytymisongelmat ovat usein seurausta perheen sisäisistä vuorovaikutussuhteista. Terapiassa perhe oppii tunnistamaan ja käsittelemään niitä tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa lapsen käytökseen. Tämä voi sisältää vanhempien kasvatustyylin, sisarusten väliset suhteet tai perheen kokemat stressitekijät.

Aina toki kyse ei ole vanhemmuuden laadusta tai perheen sisäisten vuorovaikutussuhteiden toimimattomuudesta. Lapsen käytösongelmien taustalla voi olla monia eri syitä kuten:

  1. Neurobiologiset syyt: Lapsen aivojen kehitykseen liittyvät tekijät, kuten ADHD tai autismikirjon häiriöt
  2. Aistitiedon käsittelyn haasteet: Aistisäätelyn ongelmat, kuten yli- tai aliherkkyys aistimuksille
  3. Tunteiden säätelyn vaikeudet: Lapsella voi olla haasteita tunnistaa ja hallita omia tunteitaan
  4. Vuorovaikutuksen haasteet: Perheen sisäiset vuorovaikutussuhteet ja vanhempien tukemisen tavat
  5. Ympäristötekijät: Stressaavat tai epävakaat kotiolot, kiusaaminen tai muut sosiaaliset ongelmat
  6. Kehitykselliset haasteet: Puheen ja kielen kehityksen viivästymät tai muut kehitykselliset erityisvaikeudet
  7. Oppimisvaikeudet: Lapsella voi olla oppimiseen liittyviä haasteita, jotka ilmenevät turhautumisena ja käytösongelmina.
  8. Traumaattiset kokemukset: Traumaattiset tapahtumat, kuten perheväkivalta tai menetykset.

Vanhempien ja myös lasten on hyvä ja tärkeä oppia ymmärtämään haasteiden juurisyitä, jotta käytöshäiriöitä voidaan lieventää. Ja mikäli käytöshäiriöiden syy voi korjautua osittain aivojen kehittymisen myötä on tärkeää saada apua ja tukea vanhempien jaksamiseen. Tässä perheterapia tarjoaa vanhemmille hyvän avun.

Vanhemmuuden tukeminen ja voimavarojen vahvistaminen

Perheterapiassa vanhemmat saavat tukea ja työkaluja vanhemmuuteensa. Terapeutti auttaa heitä ymmärtämään, miten oma käytös ja reagointitavat voivat vaikuttaa lapsen toimintaan. Vanhemmat oppivat myös, miten he voivat asettaa rajoja ja ohjata lasta rakentavalla tavalla. On myös tärkeä, että vanhempi oppii ymmärtämään mitä lapsen käytös herättää hänessä.

Yhdessä terapeutin kanssa mietitään mahdollisia syy-seuraus-suhteita ja pyritään rakentamaan toimivaa vuorovaikutusta perheenjäsenten välillä. On tärkeää, että vanhemman ja lasten tunteita tilanteen vaikeudesta sanoitetaan empaattisen ymmärtävästi. Tämä voi luoda armollista levollisuutta kuormittavaan elämänvaiheeseen.

Käyttäytymisen taustalla olevien tunteiden tunnistaminen

Lapsen käyttäytymisongelmat voivat olla keino ilmaista tunteita, joita hän ei osaa muuten käsitellä. Perheterapiassa lapselle annetaan tilaa ja tukea näiden tunteiden tunnistamiseen ja ilmaisemiseen turvallisessa ympäristössä. Tämä auttaa lasta kehittämään parempia tapoja käsitellä tunteitaan ja vähentämään käyttäytymisongelmia.

Mikäli lapsen käyttäytymisongelmien taustalla on neuropsykologisia tai kehityksellisiä syitä on tärkeää, että lapsi saa tukea omaan kasvuun ja kehitykseen esimerkiksi toimintaterapian avulla. Näin lapsi saa oppia omassa prosessissaan tunnesäätelyä sekä niitä asioita, joissa hän arjessa tarvitsee apua.

Perheen yhteistyön ja kommunikaation parantaminen

Terapiassa työskennellään aktiivisesti perheen kommunikaation ja yhteistyön parantamiseksi. Kun perhe oppii puhumaan avoimesti ja kuuntelemaan toisiaan, se voi johtaa syvempään ymmärrykseen ja vahvistaa perheen sisäistä tukea. Avoimuus ja asioista puhuminen asioina helpottaa tunnetaakkojen vähentämistä. On tärkeää, että perheessä pystytään puhumaan aikuisten ja lasten kesken perheenjäsenten ikätason mukaisesti eri asioista.

Osa asioista puhutaan vain aikuisten kesken, mutta on tärkeää että vanhemmat oppivat puhumaan lapselle elämän asioista hänen kasvunsa ja kehityksensä sallimissa raameissa. Avoin keskusteluilmapiiri luo luottamusta ja levollisuutta perheenjäsenten välillä.

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa

Perheterapia ei keskity pelkästään ongelmien kaiveluun, vaan pyrkii löytämään konkreettisia ratkaisuja ja strategioita, joilla perhe voi edetä eteenpäin. Terapeutti auttaa perhettä asettamaan tavoitteita ja työskentelemään yhdessä niiden saavuttamiseksi. Pelkästään historian kaivelu tuntuu monesta raskaalta ja turhauttavalta.

Toki perheenjäsenten historiaa käydään läpi, jotta voidaan ymmärtää jokaisen perheenjäsenen reaktioita ja uskomuksia, jotka vaikuttavat perheen dynamiikkaan. Mutta pelkkää historian läpikäymistä terapia ei ole, vaan sieltä ammennetaan ymmärrystä tähän päivään. Kun nykyhetken reaktioita ja tunteita pystytään paremmin ymmärtämään on haluttu muutos helpompaa lähteä rakentamaan.

Yhteenveto

Perheterapia on arvokas resurssi, kun perhe kohtaa lapsen käyttäytymisongelmia. Se tarjoaa tilan, jossa koko perhe voi oppia, kasvaa ja parantaa toimintaansa yhdessä. Kun perheenjäsenet sitoutuvat prosessiin ja tekevät yhteistyötä, perheterapia voi johtaa merkittäviin muutoksiin ja auttaa rakentamaan terveempiä ja onnellisempia perhesuhteita.

Ritva Huusko

Perheterapeutti, psykoterapeutti