Mitä on rikottu omanarvontunto?

Mitä on rikottu omanarvontunto? Suoriteomanarvontunto, negatiivinen omanarvontunto ja alistettu omanarvontunto ovat kaikki omanarvontunnon rikkoutuneita muotoja, mutta ne eroavat toisistaan merkittävillä tavoilla. Kukin näistä omanarvontunnon muodoista heijastaa erilaisia tapoja, joilla yksilöt suhtautuvat itseensä ja omaan arvoonsa.

Tarkastellaanpa näiden kolmen omanarvontunnon muodon eroja.

Suoriteomanarvontunto

Suoriteomanarvontunto perustuu ajatukseen, että yksilön arvo määräytyy hänen saavutustensa ja suoritustensa perusteella. Henkilöt, joilla on suoriteomanarvontunto, saattavat uskoa, että heidän on jatkuvasti osoitettava arvonsa tekemällä, saavuttamalla tai menestymällä.

Heidän itsetuntonsa ja itsearvostuksensa ovat vahvasti sidoksissa ulkoisiin saavutuksiin, ja he kokevat suurta painetta suoriutua hyvin. Pitkällä juoksulla tämä johtaa uupumukseen ja ahdistukseen, koska yksilön tunne omasta arvostaan on jatkuvasti uhattuna.

Suoriteomanarvontunto saa aikaan, että yksilö pyrkii ansaitsemaan hyväksyntää ja rakkautta suorittamalla, mikä aiheuttaa epätasapainoa ja tyytymättömyyttä ihmissuhteissa. Tämä voi myös johtaa tilanteeseen, jossa yksilö kokee, ettei hänen panoksensa suhteessa ole riittävä tai että hänen täytyy jatkuvasti todistaa arvonsa tekemällä asioita toiselle. Tämä aiheuttaa stressiä ja uupumusta sekä vähentää aitoa yhteyden tunnetta ja läheisyyttä suhteessa.

Negatiivinen omanarvontunto

Negatiivinen omanarvontunto viittaa tilanteeseen, jossa henkilö kokee itsensä jatkuvasti riittämättömäksi, arvottomaksi tai epäonnistuneeksi riippumatta siitä, mitä hän saavuttaa tai tekee. Tämä omanarvontunnon muoto on sisäistetty negatiivinen uskomus itsestä, joka ei välttämättä perustu todellisiin tapahtumiin tai saavutuksiin.

Henkilöt, joilla on negatiivinen omanarvontunto, voivat olla erittäin kriittisiä itseään kohtaan ja kokea, että he eivät koskaan ole tarpeeksi hyviä. Negatiivinen omanarvontunto aiheuttaa haasteita ihmissuhteissa, sillä se yleensä saa aikaan alhaista itsetuntoa ja hylätyksi tulemisen pelkoa. Tämä voi puolestaan johtaa liialliseen miellyttämisen tarpeeseen, riippuvuuteen toisista tai toisaalta vetäytymiseen ja välttelyyn, mikä estää syvemmän yhteyden muodostumisen.

Negatiivisen omanarvontunnon omaava henkilö saattaa myös tulkita toisten sanat ja teot itseään vastaan, mikä voi aiheuttaa väärinkäsityksiä ja konflikteja. Lisäksi, henkilö voi sallia itselleen epäterveitä suhteita, koska ei usko ansaitsevansa parempaa.

Alistettu omanarvontunto

Alistettu omanarvontunto taas kuvaa tilannetta, jossa yksilö asettaa muiden tarpeet, toiveet ja mielipiteet omiensa edelle, usein omien rajojensa kustannuksella. Henkilöt, joilla on alistettu omanarvontunto, saattavat kokea, että heidän arvonsa riippuu siitä, kuinka hyvin he pystyvät palvelemaan muita tai täyttämään heidän odotuksensa.

Tämä voi johtaa siihen, että he laiminlyövät omat tarpeensa ja toiveensa, mikä voi aiheuttaa uupumusta ja tyytymättömyyttä omaan elämään. Alistettu omanarvontunto voi johtaa siihen, että henkilö kokee itsensä vähäarvoiseksi ja riittämättömäksi ihmissuhteissa.

Se ilmenee tarpeena miellyttää muita, vaikeutena asettaa rajoja ja puolustaa omia tarpeita, sekä pelkona tulla hylätyksi tai torjutuksi. Alistetun omanarvontunnon omaava henkilö saattaa myös vältellä konflikteja ja pyrkiä välttämään erimielisyyksiä, mikä voi estää aitojen ja tasapainoisten suhteiden muodostumisen. Pitkällä aikavälillä tämä johtaa uupumukseen ja tyytymättömyyteen suhteissa, kun omat tarpeet jäävät jatkuvasti toissijaisiksi.

Mitä on rikottu omanarvontunto?

Nämä kolme omanarvontunnon muotoa eroavat siis toisistaan sen perusteella, miten yksilö määrittelee ja kokee oman arvonsa. Suoriteomanarvontunto liittyy ulkoisiin saavutuksiin, negatiivinen omanarvontunto sisäistettyyn negatiiviseen itsekuvaan, ja alistettu omanarvontunto muiden tarpeiden asettamiseen omien edelle.

Mutta mitä rikottu omanarvontunto sitten on? Rikottu omanarvontunto viittaa tilaan, jossa henkilön sisäinen uskomus omasta arvostaan on vahingoittunut. Tämä voi johtua esimerkiksi negatiivisista kokemuksista, kuten hylkäämisestä, kaltoinkohtelusta tai jatkuvasta kritiikistä. Henkilö saattaa kokea, ettei ole kelvollinen, arvokas tai rakastettava sellaisenaan. Tämä voi ilmetä itseään vähättelevänä puheena, alhaisena itsetuntona, suorituspaineena tai riippuvuutena muiden hyväksynnästä.

Rikottu omanarvontunto vaikuttaa merkittävästi henkilön hyvinvointiin ja ihmissuhteisiin, sillä se voi estää terveiden ja tasapainoisten vuorovaikutussuhteiden muodostumisen.

Jos haluat saada lisää tietoa omanarvontunnosta ja sen vaikutuksista elämään Tilaa itsellesi maksuton Omanarvontunto -opas. Liityt samalla Omanarvontunto sähköpostilistalle, saat viikottain viikkokirjeen aiheesta ja saat ilmoituksen sähköpostiisi, kun uusia omanarvontunto -tapahtumia tai julkaisuja on luvassa.