Mitä omanarvontunto on? Omanarvontunto on tietoisuus ja uskomus omasta arvosta. Itsetunto rakentuu omanarvontunnon perustalle. Jos omanarvontunto on kasvanut rikkonaiseksi, on itsetunto huono. Kun omanarvontunto saa kasvaa terveeksi, itsetunto on myös terve.

Omanarvontunto muotoutuu kasvun ja kehityksen aikana niissä kiintymyssuhteissa joissa kasvamme. Terve omanarvontunto tarvitsee kasvualustakseen turvallisen kiintymyssuhteen. Rikkonainen omanarvontunto muotoutuu taas turvattomissa kiintymyssuhteissa, joita ovat välttelevä, ristiriitainen ja hajanainen kiintymyssuhde.

Miten omanarvontunto muotoutuu

Omanarvontunnon eheys näkyy yksilön kyvyssä tuntea olonsa turvalliseksi ja varmaksi. Ujokin ihminen voi kokea turvallisuuden tunnetta vuorovaikutussuhteissa, kun hänet hyväksytään juuri sellaisena kuin hän on. Jos ujous nähdään negatiivisena persoonallisuuden moodina, luo se ujolle tunteen, ettei häntä hyväksytä omana itsenään. Näin omanarvontunto lähtee kasvamaan rikkoutuneeksi.

Jokainen yksilö syntyy omana persoonanaan, omanlaisella temperamentilla. Omanarvontunnon eheydelle tärkeää, että jokainen saa kokea olevansa hyväksytty juuri omana itsenään. Olipa nopea tai hidas toimimaan ja reagoimaan, tulisi jokaisella yksilöllä olla tilaa toimia oman temperamenttinsa mukaan. Toki kasvun ja kehityksen aikana on tärkeää opettaa hyväksyvällä tavalla, miten omaa temperamenttia voi ilmaista.

Nopeasti reagoivan on hyvä oppia toimimaan ajatus mukaan ehtien. Aran ja epävarman on taas hyvä oppia uskaltamaan kokeilemaan, miten toiminta onnistuu. On tärkeää, että jokaista lasta tuetaan hänen temperamenttinsa nähden ja ymmärtäen, jotta omanarvontunto saa kasvaa mahdollisimman ehyeksi.

Jos nopeasti toimivan toimintaan tuskastutaan kasvun ja kehityksen aikana toistamiseen, lapsi sisäistää ajatuksen, että hän on vääränlainen. Sama pätee hitaasti toimivan lapsen kanssa. Omanarvontunnon eheäksi kasvamisen näkökulmasta on tärkeää, että aikuinen osaa suhtautua rakastaen ja hyväksyvästi lapseen, vaikka tämän toiminta tuottaisi haasteita.

Miten rikkoutunut omanarvontunto korjautuu

Se mikä rikkoutuu suhteessa, korjautuu suhteessa. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli omanarvontunto on kasvanut rikkoutuneeksi lapsuuden ja nuoruuden kiintymyssuhteissa, se voi kasvaa eheäksi aikuisiän turvallisissa kiintymyssuhteissa.

Aikuisiän turvallisia kiintymyssuhteita voivat olla suhde puolisoon ja ystäviin. Psykoterapia on hyvä apu terveen omanarvontunnon kasvuun, mikäli läheiset ihmissuhteet eivät ole sen kasvulle riittävän tasapainoisia ja turvallisia.

Omanarvontunnon kasvu on prosessi sekä lapsuuden että aikuisuuden aikana. Se muotoutuu hitaasti ja monenlaisten tekijöiden summana. Joten prosessiin on hyvä orientoitua siten, että hyvä ja terve omanarvontunto on elämänikäinen prosessi. Jos huomaat, että omanarvontuntosi on rikkonainen, voit itseäsi kunnioittavilla valinnoilla tukea sen kasvua eheäksi.

Hyvinvointia tukevat omat rajat

Terveen omanarvontunnon kasvun mahdollistamiseksi jokaisen yksilön tulee tunnistaa omat hyvinvointinsa rajat. Kun ne on oppinut tunnistamaan, tulee niitä kuunnella. Omia hyvinvoinnin rajoja kunnioittamalla, tuet omanarvontuntosi kasvua eheäksi ja terveeksi.

Blogitekstin kirjoittaja

Ritva Huusko

Psykoterapeutti, perheterapeutti