Miksi kannattaa tavoitella hyvää omanarvontuntoa? Hyvä omanarvontunto voi tuoda monia hyötyjä elämään. Se voi auttaa tuntemaan itsensä arvokkaaksi ja kykeneväksi, mikä voi johtaa parempaan mielenterveyteen ja hyvinvointiin.

Tässä on joitakin hyötyjä, joita hyvä omanarvontunto voi tarjota:

  1. Itseluottamus
  2. Vähemmän sosiaalista ahdistusta
  3. Parempi stressinhallinta
  4. Vähemmän riippuvuutta muiden hyväksynnästä
  5. Paremmat päätökset
  6. Pienempi alttius masennukselle
  7. Parempi suorituskyky työssä ja koulussa
  8. Terveyden edistäminen

Itseluottamus

Kun ihmisellä on hyvä omanarvontunto, hän uskoo kykyihinsä ja on valmis kohtaamaan uusia haasteita. Itseluottamus on henkilökohtainen ominaisuus, joka ilmenee vahvana uskona omiin kykyihin ja arvoon. Se on tärkeä tekijä sekä henkilökohtaisessa että ammatillisessa kehityksessä. Itseluottamus auttaa ihmisiä asettamaan tavoitteita ja pyrkimään niitä kohti, vaikka kohtaisivatkin vastoinkäymisiä. Se mahdollistaa riskinoton ja uusien tilanteiden rohkean kohtaamisen, mikä on olennaista oppimisen ja kasvun kannalta.

Vähemmän sosiaalista ahdistusta

Hyvä omanarvontunto voi auttaa tuntemaan olonsa mukavammaksi sosiaalisissa tilanteissa, mikä vähentää ahdistusta ja parantaa sosiaalisia suhteita. Vähemmän sosiaalista ahdistusta kokevat henkilöt pystyvät usein toimimaan rennommin ja luontevammin muiden ihmisten seurassa.

Kun henkilöllä on vahva omanarvontunto, hän ei pelkästään usko omiin kykyihinsä, vaan myös tuntee olonsa arvokkaaksi ja hyväksytyksi sellaisena kuin on. Tämä voi johtaa siihen, että sosiaaliset tilanteet koetaan vähemmän uhkaavina ja stressaavina, mikä puolestaan vähentää ahdistuksen tunteita.

Parempi stressinhallinta

Ihmiset, joilla on hyvä omanarvontunto, voivat käsitellä stressiä tehokkaammin, koska he uskovat kykyihinsä selviytyä haastavista tilanteista. Parempi stressinhallinta on tärkeä osa henkistä hyvinvointia ja se voi vaikuttaa positiivisesti niin yksilön terveyteen kuin hänen päivittäiseen toimintakykyynsä.

Kun henkilöllä on vahva omanarvontunto, hänellä on usein myös suurempi luottamus omiin kykyihinsä kohdata ja selviytyä stressaavista tilanteista. Tämä itsevarmuus voi auttaa häntä lähestymään haasteita rauhallisemmin ja ratkaisukeskeisemmin.

Vähemmän riippuvuutta muiden hyväksynnästä

Kun ihminen arvostaa itseään, hän ei ole yhtä riippuvainen muiden mielipiteistä ja hyväksynnästä, mikä voi johtaa itsenäisempään ja itseohjautuvampaan elämään. Itsearvostuksen kasvaessa ihminen voi myös kokea vähemmän tarvetta vertailla itseään muihin, mikä voi vähentää kateutta ja kilpailunhalua.

Tämä voi johtaa terveempiin ihmissuhteisiin, sillä yksilö ei enää hae jatkuvaa vahvistusta muilta, vaan voi olla läsnä ja tukea muita ilman, että se vaikuttaa hänen omaan itsetuntoonsa.

Paremmat päätökset

Hyvä omanarvontunto voi auttaa tekemään päätöksiä, jotka ovat linjassa omien arvojen ja tavoitteiden kanssa, sen sijaan että pyrkisi miellyttämään muita.

Lisäksi, kun ihminen tekee päätöksiä, jotka ovat linjassa hänen omien arvojensa kanssa, hän kokee usein vähemmän stressiä ja enemmän tyytyväisyyttä, koska hän tietää toimivansa sopusoinnussa itsensä kanssa. Tämä voi johtaa parempaan mielenterveyteen ja vähentää ahdistusta, joka usein liittyy siihen, että yrittää elää toisten asettamien standardien mukaan.

Parempien päätösten tekeminen ei aina ole helppoa, ja se voi vaatia rohkeutta ja itseluottamusta, mutta lopulta se voi johtaa merkityksellisempään ja tyydyttävämpään elämään.

Pienempi alttius masennukselle

Ihmiset, joilla on vahva omanarvontunto, ovat yleensä vähemmän alttiita masennukselle ja muille mielenterveyden ongelmille. Vahva omanarvontunto voi toimia suojatekijänä mielenterveyden haasteita vastaan. Kun henkilö arvostaa itseään ja tunnistaa omat vahvuutensa ja kykynsä, hänellä on paremmat valmiudet käsitellä elämän vastoinkäymisiä ja stressiä. Tämä itsearvostus voi auttaa ylläpitämään positiivista elämänasennetta ja vähentää negatiivisten ajatusten vaikutusta, jotka usein liittyvät masennukseen.

Parempi suorituskyky työssä ja koulussa

Kun ihminen uskoo itseensä, hän voi asettaa korkeampia tavoitteita ja saavuttaa parempia tuloksia. Itseluottamus on keskeinen tekijä, joka voi vaikuttaa suorituskykyyn niin työssä kuin koulussakin. Kun henkilöllä on vahva usko omiin kykyihinsä, hän on usein rohkeampi asettamaan itselleen haastavampia tavoitteita ja pyrkimyksiä. Tämä itseluottamus voi auttaa ylittämään esteitä ja kohtaamaan epäonnistumisia rakentavalla tavalla, mikä on tärkeää oppimisen ja kehittymisen kannalta.

Terveyden edistäminen

Hyvä omanarvontunto voi kannustaa terveellisempiin elämäntapoihin, koska ihminen arvostaa itseään ja haluaa pitää huolta omasta hyvinvoinnistaan. Terveyden edistäminen on jatkuva prosessi, joka vaatii tietoisia päätöksiä ja toimia. Omanarvontunto on tärkeä voimavara tässä prosessissa, sillä se voi toimia motivaationa tehdä hyviä valintoja päivittäisessä elämässä.

Miksi kannattaa tavoitella hyvää omanarvontuntoa?

Hyvä omanarvontunto edistää mielenterveyttä, vähentää sosiaalista ahdistusta ja parantaa stressinhallintaa. Se vähentää riippuvuutta muiden hyväksynnästä, auttaa tekemään parempia päätöksiä ja pienentää masennuksen riskiä. Omanarvontunto lisää suorituskykyä ja kannustaa terveellisiin elämäntapoihin.

Nämä ovat vain joitakin esimerkkejä siitä, miten hyvä omanarvontunto voi vaikuttaa positiivisesti ihmisen elämään. Jos haluat saada lisää tietoa omanarvontunnosta ja sen vaikutuksista elämään Tilaa itsellesi maksuton Omanarvontunto -opas. Liityt samalla Omanarvontunto sähköpostilistalle, saat viikottain viikkokirjeen aiheesta ja saat ilmoituksen sähköpostiisi, kun uusia omanarvontunto -tapahtumia tai julkaisuja on luvassa.

Ritva Huusko

Perheterapeutti, psykoterapeutti