15Elämä täydellisyyden jäljillä: Mitä täydellisyyden tavoittelu saa aikaan elämässä? Täydellisyyden tavoittelu on pyrkimystä saavuttaa virheettömyys ja parhaat mahdolliset tulokset kaikessa, mitä tekee.

Se voi ilmetä monilla elämänalueilla, kuten työssä, opiskelussa, urheilussa, taiteessa tai henkilökohtaisissa suhteissa. Täydellisyyden tavoittelijat asettavat itselleen korkeita standardeja ja voivat olla erittäin itsekriittisiä, jos he eivät saavuta asettamiaan tavoitteita.

Vaikka täydellisyyden tavoittelu voi johtaa korkeaan suorituskykyyn ja menestykseen, se voi myös aiheuttaa stressiä, ahdistusta ja pettymystä, koska absoluuttinen täydellisyys on usein saavuttamaton päämäärä.

Miten täydellisyyden tavoittelu voi vaikuttaa yksilön elämään?

Täydellisyyden tavoittelu voi vaikuttaa yksilön elämään monin tavoin, ja se voi ilmetä sekä positiivisina että negatiivisina seurauksina. Tässä on joitakin esimerkkejä:

Positiiviset vaikutukset:

Motivaatio ja tavoitteellisuus: Täydellisyyden tavoittelu voi toimia motivaation lähteenä ja auttaa asettamaan ja saavuttamaan korkeita tavoitteita.
Työmoraali ja sitoutuminen: Täydellisyyttä tavoittelevat ihmiset saattavat osoittaa vahvaa työmoraalia ja sitoutumista tehtäviinsä.
Laadun korostaminen: Täydellisyyden tavoittelijat pyrkivät usein tuottamaan korkealaatuista työtä ja voivat olla tarkkoja yksityiskohdista.

Negatiiviset vaikutukset:

Stressi ja ahdistus: Jatkuva pyrkimys täydellisyyteen voi johtaa stressiin ja ahdistukseen, kun yksilö kokee paineita vastata omiin tai muiden asettamiin korkeisiin odotuksiin.
Uupumus: Täydellisyyden tavoittelu voi johtaa työuupumukseen ja henkiseen väsymykseen, koska yksilö saattaa työskennellä liian kovasti ilman riittävää lepoa tai palautumista.
Itsekriittisyys: Täydellisyyttä tavoittelevat ihmiset voivat olla erittäin itsekriittisiä ja kokea pettymyksiä, jos he eivät saavuta asettamiaan standardeja.
Ihmissuhteiden haasteet: Täydellisyyden tavoittelu voi vaikuttaa ihmissuhteisiin, jos yksilö odottaa itseltään tai muilta täydellisyyttä, mikä voi johtaa pettymyksiin ja konflikteihin.
Joustamattomuus: Täydellisyyden tavoittelijat voivat olla joustamattomia ja vaikeuksissa sopeutua muuttuviin olosuhteisiin tai hyväksyä kompromisseja.

Miten temperamentti eli synnynnäiset ominaisuudet vaikuttavat täydellisyyden tavoitteluun?

Ensinnäkin järjestelmällisyys voi olla syntymäominaisuus. Henkilöt, jotka ovat luonnostaan järjestelmällisiä ja huolellisia, saattavat olla alttiimpia täydellisyyden tavoittelulle, koska heille on tärkeää tehdä asiat oikein ja järjestyksessä.

Seuraavaksi yksilön kytkeytyminen ahkeruuteen. Synnynnäinen taipumus ahkeruuteen ja sitoutumiseen voi johtaa korkeiden standardien asettamiseen itselle ja täydellisyyden tavoitteluun. Tätä voidaan vahvistaa voidaan vahvistaa kasvatuksen kautta..

Kolmanneksi luontainen herkkyys kritiikille. Jos henkilö on synnynnäisesti herkkä kritiikille tai negatiiviselle palautteelle, hän saattaa pyrkiä täydellisyyteen välttääkseen tällaisia tilanteita.

Neljänneksi on yksilön kilpailuhenkisyys. Luontainen kilpailuvietti voi kannustaa henkilöä pyrkimään täydellisyyteen ja olemaan paras mahdollinen omalla alallaan. Henkilö voi kilpailla itsensä tai toisten kanssa. Niin tai näin hän kilpailee suorituksissaan aina jonkun kanssa.

Ja viidenneksi mutta ei vähimpänä on itsekritiikki. Synnynnäinen taipumus itsekritiikkiin voi johtaa täydellisyyden tavoitteluun, koska henkilö ei ehkä ole tyytyväinen suoritukseensa, ellei se ole virheetön. On lapsia, joiden on hyvin vaikea tuottaa mitään valmista piirrustusta esimerkiksi, koska se ei ole täydellinen.

Elämä täydellisyyden jäljillä: Miksi joku tavoittelee täydellisyyttä?

Täydellisyyden tavoittelu voi johtua monista syistä, ja se voi olla yksilöllistä. Yleensä syyt ovat monimutkaisia, joten tässä blogitekstissä pyrin tarkastelemaan syitä monilta eri puolilta. Sillä jos yksinkertaistamme asioita liikaa, emme löydä vastauksia asioihin, jotka askarruttavat. Kun pyrimme tarkastelemaan sekä yksilön ominaisuuksia että hänen sosiaalisia suhteitaan että ympäröivää kulttuuria, voimme ehkä ymmärtää monisyisiä asioita paremmin.

Miksi siis joku tavoittelee täydellisyyttä? Siihen voi vaikuttaa mm. hänen omanarvontunto, henkilö saattaa tuntea, että täydellisyyden saavuttaminen on tapa todistaa oma arvo itselleen tai muille. Tai hän kokee tarvetta kontrolliin, joka voi olla tapa hallita ympäristöä ja vähentää epävarmuuden tunnetta ja tämä voi johtaa täydellisyyden tavoitteluun.

Kasvatus ja ympäristö luovat omat vaikutuksensa. Kasvatus ja kulttuuriset odotukset voivat vaikuttaa siihen, että henkilö oppii pitämään täydellisyyttä ihanteena. Kaikki nämä yhdessä voivat tuottaa pelkoa epäonnistumisesta. Täydellisyyden tavoittelu voi olla keino välttää epäonnistumisen kokemista ja siihen liittyviä negatiivisia tunteita.

Palkitseminen tai rankaiseminen ja sen pelko vahvistavat syntymäominaisuuksia. Vanhemmat, koulu, yhteiskunta ja työelämä saattavat palkita täydellisyyttä tavoittelevaa käyttäytymistä, mikä vahvistaa tätä taipumusta.

Miten trauma voi vaikuttaa täydellisyyden tavoitteluun?

Trauma voi vaikuttaa täydellisyyden tavoitteluun monin tavoin. Traumaattiset kokemukset voivat muokata ihmisen itsekuvaa, itsetuntoa ja tapaa, jolla hän suhtautuu maailmaan ja muihin ihmisiin. Trauman kokeneet saattavat tuntea elämänsä olevan hallitsematonta ja ennakoimatonta. Täydellisyyden tavoittelu voi olla yritys palauttaa kontrollin tunne ja vähentää ahdistusta.

Trauma voi johtaa negatiiviseen itsearvostukseen. Täydellisyyden tavoittelu voi olla keino kompensoida näitä tunteita ja pyrkiä saavuttamaan hyväksyntää ja arvostusta muilta. Traumaattiset kokemukset voivat johtaa välttämiskäyttäytymiseen, jossa henkilö pyrkii välttämään epäonnistumisen tai kritiikin kokemista. Täydellisyyden tavoittelu voi olla tapa välttää näitä pelättyjä tilanteita.

Trauma voi aiheuttaa mustavalkoista ajattelua, jossa maailma nähdään ääripäiden kautta. Täydellisyyden tavoittelu voi olla seurausta siitä, että henkilö näkee vain täydellisen suorituksen hyväksyttävänä.

Toisaalta trauma voi myös johtaa henkilökohtaiseen kasvuun ja uudenlaiseen itsetuntemukseen. Tässä tapauksessa täydellisyyden tavoittelu voi olla osa pyrkimystä henkilökohtaiseen kehitykseen ja itsensä ylittämiseen.

Miten omanarvontunto vaikuttaa täydellisyyden tavoitteluun?

Omanarvontunto, eli se, miten henkilö arvostaa ja kokee itsensä, voi vaikuttaa merkittävästi täydellisyyden tavoitteluun. Henkilöt, joilla on vahva ja terve omanarvontunto, saattavat tavoitella täydellisyyttä positiivisessa mielessä. He voivat asettaa itselleen korkeita tavoitteita, mutta suhtautuvat epäonnistumisiin sallivasti ja näkevät ne oppimismahdollisuuksina.

Toisaalta, jos henkilöllä on rikkoutunut omanarvontunto, täydellisyyden tavoittelu voi olla yritys kompensoida sisäistä epävarmuutta. Tällöin henkilö saattaa pyrkiä täydellisyyteen välttääkseen kritiikkiä ja hylkäämistä, mikä voi johtaa liialliseen itsekritiikkiin ja uupumukseen.

Jos henkilön omanarvontunto on ehdollista, eli se perustuu ulkoisiin saavutuksiin tai muiden hyväksyntään, täydellisyyden tavoittelu voi olla keino ylläpitää ja vahvistaa omaa arvoa. Tämä voi johtaa jatkuvaan suorituspaineeseen ja riittämättömyyden tunteisiin.

Henkilöt, jotka harjoittavat itsemyötätuntoa, voivat suhtautua täydellisyyden tavoitteluun terveellisemmin. He tunnistavat, että virheet ovat osa inhimillistä kokemusta, ja pyrkivät olemaan itselleen ymmärtäväisiä ja lempeitä, vaikka eivät aina saavuttaisikaan täydellisiä tuloksia.

Mitä vaikutuksia täydellisyyden tavoittelulla voi olla parisuhteessa?

Täydellisyyden tavoittelu parisuhteessa voi vaikuttaa monin tavoin sekä suhteen dynamiikkaan että kumppaneiden hyvinvointiin. Kun yksi tai molemmat kumppanit pyrkivät täydellisyyteen, se voi luoda painetta ja stressiä suhteessa. Tämä voi johtaa jatkuvaan tyytymättömyyteen ja pettymykseen, koska täydellisyyttä on käytännössä mahdotonta saavuttaa.

Täydellisyyden tavoittelu voi johtaa epärealististen odotusten asettamiseen itseä ja kumppania kohtaan. Tämä voi aiheuttaa turhautumista ja konflikteja, kun odotukset eivät täyty.

Jos kumppani pelkää epäonnistumista tai kritiikkiä, hän saattaa välttää avointa kommunikaatiota ja ongelmien käsittelyä suhteessa. Tämä voi estää molempia osapuolia ilmaisemasta tunteitaan ja tarpeitaan avoimesti. Täydellisyyden tavoittelijat saattavat kokea, että heidän arvonsa suhteessa riippuu heidän kyvystään olla virheetön. Tämä voi johtaa itsearvostuksen ongelmiin ja riippuvuuteen kumppanin hyväksynnästä.

Täydellisyyden tavoittelijat saattavat pyrkiä hallitsemaan suhteen jokaista osa-aluetta, mikä voi tuntua toisesta kumppanista rajoittavalta ja tukahduttavalta. Jatkuva pyrkimys täydellisyyteen voi estää kumppaneita olemaan haavoittuvaisia ja aitoja toistensa kanssa, mikä on tärkeää syvän emotionaalisen yhteyden muodostamisessa.

Täydellisyyden tavoittelu voi johtaa uupumukseen, kun yksi tai molemmat kumppanit yrittävät ylläpitää epärealistisia standardeja.

Mitä vaikutuksia täydellisyyden tavoittelulla on vanhemmuuteen?

Täydellisyyden tavoittelu vanhemmuudessa voi vaikuttaa sekä vanhempien että lasten hyvinvointiin. Vanhemmat, jotka pyrkivät täydellisyyteen, saattavat asettaa itselleen ja lapsilleen epärealistisen korkeita odotuksia. Tämä voi johtaa pettymyksiin ja turhautumiseen, kun odotukset eivät täyty.

Täydellisyyden tavoittelu voi aiheuttaa vanhemmille ylimääräistä stressiä ja uupumusta, kun he yrittävät hallita kaikkia vanhemmuuden osa-alueita ilman virheitä. Täydellisyyttä tavoittelevat vanhemmat voivat olla joustamattomia kasvatusmenetelmissään, mikä voi rajoittaa lasten luonnollista uteliaisuutta ja oppimista.

Kaikki edellä mainittu voi saada vanhemmat kokemaan syyllisyyttä ja riittämättömyyttä, kun he eivät saavuta asettamiaan täydellisyyden standardeja. Vanhemmat saattavat välttää haavoittuvuuden näyttämistä ja aitojen tunteiden ilmaisemista, mikä voi estää syvän emotionaalisen yhteyden muodostumisen lapsiin.

Lapset voivat tuntea painetta vastata vanhempiensa korkeisiin odotuksiin, mikä voi johtaa ahdistukseen ja itsetunto-ongelmiin. Täydellisyyden tavoittelu voi vähentää perheen kykyä nauttia spontaaneista ja rentouttavista hetkistä yhdessä. Siksi vanhemman on tärkeä työstää omia historian kokemuksiaan, jotta hän ei itse kuormitu tarpeettomasti eikä luo lapselle samaa kuormaa kannettavaksi. 

Mitä vaikutuksia vanhemman täydellisyyden tavoittelulla voi olla lapsen kasvuun ja kehitykseen?

Lapsi voi kokea jatkuvaa painetta suoriutua hyvin kaikilla elämänalueilla, mikä voi johtaa stressiin ja ahdistukseen. Hän voi pelätä kokeilla uusia asioita tai ottaa riskejä, koska hän pelkää epäonnistuvansa ja pettävänsä vanhempiensa odotukset.

Jos lapsi ei pysty täyttämään vanhempiensa korkeita standardeja, hän voi kehittää heikon itsetunnon ja tuntea itsensä riittämättömäksi. Tai hän voi oppia, että vain paras on hyväksyttävää, mikä voi tehdä hänelle vaikeaksi hyväksyä omat ja muiden ihmisten virheet ja puutteet.

Täydellisyyden tavoittelu voi rajoittaa lapsen kykyä kokeilla ja oppia omista kokemuksistaan, mikä voi estää luovuuden ja itsenäisyyden kehittymistä. Lapsi voi myös kokea paineita olla täydellinen myös sosiaalisissa suhteissaan, mikä voi johtaa vaikeuksiin muodostaa aitoja ja rentoja ystävyyssuhteita.

Kohtaa pelkosi ja vapaudu kuormittavasta täydellisyyden tavoittelusta

Täydellisyyden tavoittelusta höllääminen voi auttaa vähentämään stressiä ja parantamaan elämänlaatua. Mutta – jotta täydellisyyden tavoittelusta voi höllätä on kohdattava ensin ne pelot, jotka voivat olla yksi osatekijä täydellisyyden tavoitteluun. Täydellisyyden tavoittelijat saattavat pelätä virheitä, epäonnistumista, hylkäämistä tai muiden ihmisten arvostelua.

Täydellisyyden tavoittelijat saattavat pelätä epäonnistumista niin paljon, että he pyrkivät kaikin keinoin välttämään virheitä. Tämä voi johtaa liialliseen suorituspaineeseen ja stressiin. Monet täydellisyyttä tavoittelevat ihmiset pelkäävät muiden ihmisten negatiivista arvostelua tai hylkäämistä, jos he eivät saavuta asettamiaan korkeita standardeja.

Kun yksilö kokee voimakasta pelkoa omasta riittämättömyydestä ja kelpaamattomuudesta ihan omana itsenään on pakko suorittaa paremmin kuin hyvin. Täydellisyyden tavoittelijat saattavat pelätä, etteivät he ole riittävän hyviä, elleivät he tee kaikkea täydellisesti. Tämä voi johtaa itsekriittisyyteen ja alhaiseen itsetuntoon.

Pelko voi johtaa myös siihen, että henkilö välttelee haasteita tai uusia tilanteita, koska pelkää, ettei pysty suoriutumaan niistä täydellisesti. Täydellisyyden tavoittelijat saattavat pyrkiä hallitsemaan kaikkia elämänsä osa-alueita vähentääkseen epävarmuuden ja epäonnistumisen pelkoa. Ja jotta kontorolli on mahdollista on usein rajattava elämää siten, että kaikkia asioita ehtii kontorolloimaan.

Askeleet vapauteen: tehdä asiat hyvin, tietäen että täydellisyys on lähes mahdoton saavuttaa

Kun on tiedostanut, mihin pelkoon oma täydellisyyden tavoittelu liittyy voi alkaa miettimään seuraavia askelia, jotta voi vapautua täydellisyyden tavoittelusta. Se ei toki tarkoita, että asiat pitää tehdä sen jälkeen hutaisemalla ja huonosti, siihen täydellisyyden tavoittelija tuskin koskaan pystyy. Mutta itsensä eteenpäin piiskaamisesta tulee luopua, jotta on mahdollista päästä pitkäkestoiseen hyvinvointiin.

Realististen tavoitteiden asettaminen: Aseta itsellesi saavutettavissa olevia tavoitteita sen sijaan, että pyrkisit epärealistiseen täydellisyyteen. Joskus vähemmän on enemmän tai ainakin parempi.

Itsemyötätunnon harjoittaminen: Opettele olemaan itsellesi armollinen ja ymmärtämään, että virheet ovat osa oppimista ja kasvua.

Priorisointi: Tunnista, mitkä tehtävät vaativat eniten huomiota ja mitkä voivat sietää vähemmän täydellisyyttä.

Ajanhallinta: Opettele arvioimaan aikaa realistisesti ja varaa aikaa myös rentoutumiselle ja vapaa-ajalle.

Joustavuuden kehittäminen: Harjoittele joustavuutta ja sopeutumista muuttuviin tilanteisiin ilman, että tunnet tarvetta hallita kaikkea täydellisesti.

Virheiden hyväksyminen: Ymmärrä, että virheet ovat väistämättömiä ja niistä voi oppia. Ne eivät määrittele sinua ihmisenä.

Vertailun välttäminen: Vältä vertaamasta itseäsi muihin ja keskity omaan edistymiseesi ja saavutuksiisi.

Tietoinen läsnäolo: Harjoittele mindfulnessia tai meditaatiota auttaaksesi keskittymään nykyhetkeen ja vähentämään huolta tulevaisuudesta.

Apua ja tukea: Hae tarvittaessa tukea ystäviltä, perheeltä tai ammattilaisilta.

Itsetuntemuksen lisääminen: Pohdi, miksi täydellisyyden tavoittelu on sinulle tärkeää ja mitä seurauksia sillä on elämääsi.

Muista – sinun ei tarvitse muuttua eri henkilöksi joka olet. Tavoittele muutosta, joka tukee hyvinvointiasi. Matka hyvinvointiin on elämän pituinen matka, joka tapahtuu pitkän ajan kuluessa. Riisu kiire ja hoppu, vedä henkeä ja tee tätä matkaa kaikessa rauhassa.

Liity viikkokirjeen tilaajaksi

Jos haluat saada lisää tietoa omanarvontunnosta ja sen vaikutuksista elämään Tilaa itsellesi maksuton Omanarvontunto -opas. Liityt samalla Omanarvontunto sähköpostilistalle, saat viikottain viikkokirjeen aiheesta ja saat ilmoituksen sähköpostiisi, kun uusia omanarvontunto -tapahtumia tai julkaisuja on luvassa.